ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2556 / 10:14:04  
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพของแรงงานในท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษ มุ่งยกระดับฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพของแรงงานในท้องถิ่นด้านภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน มุ่งยกระดับฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นายพรเทพ ภูริพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดเผยว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพของแรงงานในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฝึกเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 18 ชั่วโมงต่อหลักสูตร เป็นเวลา 9 วัน เริ่มเดือนมีนาคม 2556 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับพื้นฐาน และใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในระดับพื้นฐานได้ รวมทั้งใช้คำศัพท์เฉพาะสาขาอาชีพต่างๆ ในระดับพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการทำงาน และเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน มีสุขภาพดีและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถลงทะเบียนสมัครเรียนและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โทรศัพท์หมายเลข 0-5358-1061 ต่อ 303 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738