ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2556 / 12:40:08  
จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่
จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตด้านการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดแพร่

วันนี้(15 ก.พ.56) เวลา 10.00 น. ที่ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายชวลิต เมฆจำเริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ซึ่งจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตด้านการเกษตรและผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ให้มีคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมั่นคง มีความอยู่ดีกินดี ตลอดจนช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน โดยมี ส.ส.อนันต์ ศรีพันธุ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์คนที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ และเกษตรกรผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวของจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรฝึกอบรม
ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จากทุกอำเภอ รวม 500 ราย และยังมีเหลือตกค้างอีก 200 ราย เนื่องจากมีเกษตรกรแสดงความจำนงมาเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ตลอดจนถึงการบำรุงรักษา ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด และการจำหน่ายผลผลิต ต่อไป

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738