ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กุมภาพันธ์ 2556 / 21:15:19  
วิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ จ.ลำพูน มอบเกียรติบัตรแด่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 248 คน วิทยาลัย เทคโนโลยี หมู่บ้านครู ภาคเหนือ จ.ลำพูน มอบเกียรติบัตรแด่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 248 คน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาช่าง และ พาณิชยการ จำนวน 248 คน โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานกันอย่างเนืองแน่น ที่หอประชุมวิศวกรรม

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และ มีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีต่อไป หรือไปประกอบอาชีพในสังคมรวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาลัย คณะครูอาจารย์ และต่อเพื่อนร่วมสถาบัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นน้อง คณะครูอาจารย์ และเพื่อนร่วมสถาบันได้แสดงความยินดี และ สร้างขวัญกำลังใจต่อกัน ก่อ เกิดความภาคภูมิในสถาบัน พร้อมทำความเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้ารับศึกษาต่อระดับอนุปริญญา และ ระดับปริญญาตรีต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ 8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน บนเนื้อที่ประมาณ 291 ไร่ เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปชส.) .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738