ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 กุมภาพันธ์ 2556 / 11:15:37  
สพป.ลำพูน เขต 1 จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สพป.ลำพูน เขต 1 จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
สพป.ลำพูน เขต 1 จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นายจิรศักดิ์ มุทิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดมีโอกาสออกกำลังกายด้วยการแข่งขันกีฬาซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เคารพในกฎกติกาสากล ประพฤติปฏิบัติตนห่างไกลยาเสพติด ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเล่นและแข่งขันกีฬาในทุกระดับอย่างทั่วถึง เป็นการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬามีความตื่นตัวและให้ความสนใจด้านกีฬา เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬา มีเจตคติที่ดีต่อการเล่นและแข่งขันกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคี เคารพกติกาการแข่งขัน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การแข่งขันครั้งนี้ มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกรีฑานักเรียน รวม 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นระดับอนุบาล รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี 12 ปี 15 ปี และรุ่นพิเศษ การประกวดขบวนพาเหรด และการประกวดกองเชียร์ โดยแบ่งเครือข่ายออกเป็น 10 เครือข่าย และ 1 กลุ่มโรงเรียนเอกชน


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738