ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2556 / 22:15:08  
รองนายกรัฐมนตรี(นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียรรู้...สู่แท็บเล็ตที่เชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรี(นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียรรู้...สู่แท็บเล็ตที่เชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียรรู้...สู่แท็บเล็ต ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบแอพพลิเคชั่นบนระบบแอนดรอยด์ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน และมีกำหนดจัดการอบรมสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด โดยเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปร่วมงานในวันดังกล่าว
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยภาครัฐที่ต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้กำหนดให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้สู่แท็บเล็ต เพื่อให้ครู บุคลการทางการศึกษาและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รูปแบบแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อให้การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ประเภทบุคคลธรรมดา กำหนดประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คือ แอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการเรียน แอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการสอน และ แอพพลิเคชั่นรูปแบบสร้างองค์ความรู้ โดยคุณลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.OTPCappcon.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738