ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2556 / 23:57:18  
สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังคงไร้หมอกควัน ในขณะที่วันนี้มีการแจ้งเกิดเหตุไฟป่า 4 ครั้งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด แม่ออน และเชียงดาว สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังคงไร้หมอกควัน ในขณะที่วันนี้มีการแจ้งเกิดเหตุไฟป่า 4 ครั้งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด แม่ออน และเชียงดาว
สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ยังคงไร้ปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยค่า FM10 ณ จุดตรวจวัดสภาพอากาศศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเพียง 37 ไมโครกรัม/ลบ.ม ค่า AQI อยู่ที่ 46 และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเพียง 41 ไมโครกรัม/ลบ.ม ค่า AQI อยู่ที่ 51 สภาพอากาศโดยรวมมีระดับปานกลางถึงดี ส่วนสถิติการแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันวันนี้มีการแจ้งเหตุ 4 ครั้งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 2 ครั้ง แม่ออนและเชียงดาวและสะอำเภอละ 1 ครั้ง รวมพื้นที่เสียหาย 32 ไร่ โดยขณะนี้ไฟดับหมดแล้ว

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ (9 มี.ค.56) ยังคงไร้มลพิษหมอกควัน มีคุณภาพอากาศในระดับปานกลางถึงดี โดยสามารถวัดค่า PM10 ที่จุดตรวจวัดสภาพอากาศ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเพียง 37 ไมโครกรัม/ลบ.ม ค่า AQI อยู่ที่ 46 และจุดตรวจวัดสภาพอากาศ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่าเพียง 41 ไมโครกรัม/ลบ.ม ค่า AQI อยู่ที่ 51 สภาพอากาศโดยรวมมีระดับปานกลางถึงดี ส่วนสถิติการแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันวันนี้มีการแจ้งเหตุ 4 ครั้งในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด 2 ครั้ง ในพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติป่าขุนแม่กวง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง และ พื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บ้านลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อำเภอแม่ออน 1 ครั้ง พื้นที่ป่าสงวนทิศเหนือวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ ส่วนอำเภอเชียงดาว เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ เชียงดาว บ้านปางโม่ ตำบลปิงโค้ง รวมพื้นที่เสียหายรวม 32 ไร่ สำหรับสถิตแจ้งเหตุการณ์เผาสะสม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2556 เกิดเหตุไฟป่า จำนวน 156 ครั้ง พื้นที่เสียหายประมาณ 1,908.5 ไร่ แยกเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 103 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1,251.5 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนเกิด 51 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 647 ไร่ พื้นที่ข้างทาง 2 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ โดยพบสถิติการเผาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวมากที่สุด จำนวน 29 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอแม่ออน 21 ครั้ง และ อำเภอจอมทอง 20 ครั้ง และจำนวน Hotspot สะสม 209 ครั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมถึงจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ว่า จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2556 มีจำนวนผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ จำนวน 3,797 ราย ในขณะที่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และสื่อบุคคลซึ่งเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738