ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มีนาคม 2556 / 09:56:36  
จังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดลำพูนเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖
จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ "สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม" โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี ๒๕๕๖ โดยแผนบูรณาการดังกล่าวใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ รวม ๗ วัน เป้าหมายการดำเนินงานให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล ปี ๒๕๕๕ โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ ๔๖๙ ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ ๔๕ คน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑ เท่าจากช่วงปกติ ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์, รถปิกอัพ และรถเก๋ง ตามลำดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา, ขับรถเร็วเกินกำหนด, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, ตัดหน้ากระชั้นชิด และหลับใน ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนนอกเขตทางหลวงแผ่นดิน, ถนน อบต./หมู่บ้าน, ถนนในเมือง/เทศบาล และถนนทางหลวงชนบท ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือช่วงเย็นถึงค่ำ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ น. ส่วนอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงาน (๒๐ – ๔๙ ปี)
สำหรับมาตรการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ประกอบด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ โดยให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ วางแผนดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ตรวจติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้, มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม โดยสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งจัดชุดสายตรวจสุ่มตรวจตามเส้นทางสายหลัก สายรอง สถานที่ชุมชน หน้าสถานบันเทิง หรือบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อป้องปรามการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมาย, มาตรการควบคุมทางสังคม มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชน เน้นการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถจักรยายยนต์ และการดื่มสุราในรถทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร การประชาสัมพันธ์ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ อย่างเข้มข้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ของจังหวัดลำพูน ประสบผลสำเร็จ ฯ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนฯ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738