ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มีนาคม 2556 / 20:08:01  
สพป.ลำพูน เขต 1 สนองนโยบายรัฐบาล เร่งยกระดับคุณภาพครู มุ่งเน้นให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ สพป.ลำพูน เขต 1 สนองนโยบายรัฐบาล เร่งยกระดับคุณภาพครู มุ่งเน้นให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
สพป.ลำพูน เขต 1 สนองนโยบายรัฐบาล เร่งยกระดับคุณภาพครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง มุ่งเน้นให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ

ที่ห้องประชุมศรีย้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพิธีลงนามในข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง นายวิฑูรย์ วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมสักขีพยาน จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 12 โรงเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รองรับนโยบายของรัฐบาล โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาครูที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนการสอนในบริบทที่หลากหลายของลักษณะและขนาดของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ประสานกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคู่พัฒนา เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู โดยผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 12 โรงเรียนทำหน้าที่ช่วยเหลือครูตามกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวว่า ที่ผ่านมาการอบรมพัฒนาศักยภาพครู จะต้องหยุดการสอนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม แต่การพัฒนาครูตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ครูจะได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน บริบท ขนาดของโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738