ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มีนาคม 2556 / 11:54:37  
จังหวัดแพร่ จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และองค์กรสตรีในจังหวัดแพร่ จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดแพร่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีแพร่ให้ก้าวไกล

วันนี้(27มี.ค.56) เวลา 09.00 น. ที่ห้องไอยรา โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมืองแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดแพร่ ประจำปี 2556 ทั้งนี้เพื่อทบทวนปัญหาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรีของจังหวัด รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีระดับจังหวัด นำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในจังหวัด ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวแทนสตรีภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ,การจัดนิทรรศการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย และเวทีเสวนา หัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพสตรี ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง และการบริหารการตัดสินใจ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. จังหวัดแพร่,พัฒนาการจังหวัดแพร่ , ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ , ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวมของจังหวัดแพร่ โดยกล่าวว่า กลุ่มสตรี ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ในการส่งเสริมพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคม โดยเฉพาะจังหวัดแพร่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ฝากข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีแพร่ไว้ 3 ประการคือ สตรีทุกคน ควรพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกที่สง่างาม และทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการเสียสละ ด้วยจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทุกกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ และควรจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือองค์กร จะทำให้มีอำนาจต่อรอง เป็นพลังในการผลักดันกิจกรรม โครงการต่าง ๆ

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง - พัชรพร เลี่ยวไพโรจน์ /ทีมข่าว สวท
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738