ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2556 / 22:59:57  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล) ตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (29 มี.ค.56) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชากรระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเชียงดาว หน่วยงานในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียงดาวให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ได้รับทราบพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยพบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศ (PM10) มีค่าเฉลี่ยที่เกินมาตรฐานที่กำหนด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกัน และควบคุมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้เกิดผลสำเร็จ มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเฝ้าระวัง ไฟป่า พร้อมจัดชุดคอยติดตามระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา มีการควบคุมการเผาในพื้นที่ป่า การควบคุมมิให้มีการเผาในที่โล่งทุกประการ หากมีการฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดี การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ส่วนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดับไฟป่า ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2556 สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อุทยานแห่งชาติผาแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติศรีล้านนาได้เข้าไปดับไฟป่า รวม 114 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 1,277 ไร่ สำหรับปัญหาอุปสรรคคือ พื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ไม่สามารถจัดทีมเข้าไปดับไฟที่เกิดในพื้นที่ป่าบนดอยสูงได้ ปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่พัดเข้ามาปกคลุมพื้นที่ การขาดบุคลากรด้านการดับไฟป่าน้อยในขณะที่มีพื้นที่รับผิดชอบกว้าง รวมทั้งขาดงบประมาณในการจ้างบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และปัญหากลุ่มชาวเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นภูเขาสูงและมีจำนวนมากมีการผาเศษวัสดุเพื่อเตรียมการเพาะปลูก เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการให้หน่วยงานราชการทั้งระดับอำเภอ อปท. กำลังพลทหาร และ ตำรวจ บูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกัน ส่วนงบประมาณสนับสนุนนั้น หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอำเภอละ 50,000 บาท รวมทั้งนำเงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชุมชน/หมู่บ้านด้วย ส่วน อปท. นั้น จะหารือแนวทางการนำเงินสะสมของ อปท. มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับหน่วยงานระดับกรมต่อไป นอกทั้งจะไปติดตามงบประมาณที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วย ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น เนื่องจากอำเภอเชียงดาวเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับแนวชายแดนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอำเภอเชียงดาว ทหาร ตำรวจในพื้นที่ ให้ความสำคัญและเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดไม่ให้ยาเสพติดเล็ดลอดเข้าไปแพร่ระบาดในตัวเมืองและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทยได้ รวมทั้งให้มีการดูแลพื้นที่ในชุมชน/หมู่บ้าน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดด้วย
ภายหลังจากการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามสภาพพื้นที่ป่าในพื้นที่หน่วย ชม.5 (บ้านปิงโค้ง) ด้วย

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738