ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2556 / 11:34:39  
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖ ส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ

นายภาณุพันธุ์ พิลึก สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารจัดงานสถิติของประเทศ กำหนดจัดทำสำมะโนการเกษตร ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศให้ทันสมัย เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่หรือ “คุณมาดี” ทำการสัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตร หัวหน้าครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือน ข้อมูลที่ได้จากการทำสำมะโนการเกษตร จะใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร จัดเก็บไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ให้เป็นบัตรเดียวที่มีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง
จึงขอแจ้งมายังพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ หากมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติไปพบและขอสัมภาษณ์โปรดให้ความร่วมมือด้วย เพื่อให้ภาครัฐได้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๖๑๑๒๙๓ โทรสาร ๐๕๓ – ๖๑๑๑๘๘ หรือ E–mail Address : maehongson.go.th

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738