ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 เมษายน 2556 / 15:05:29  
จ. น่าน จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 จ. น่าน จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556
จ. น่าน จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ที่มีคุณสมบัติมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ตั้งในการทำงาน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นข้าราชการดีเด่น

ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับเป็น การจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งที่พึ่งประชาชาชน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม มาเป็นที่ตั้งในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันหลักของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่สืบไป
สำหรับจังหวัดน่านได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2556 โดยกลุ่มข้าราชการอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไประดับอาวุโส ได้แก่นางมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ ตำแหน่งทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ รพ.สมเด็จพระพยุราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน และนายสมเกียรติ อาจสังข์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ที่ทำการ ปกครองอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านในกลุ่มของตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ได้แก่นางวันเพ็ญ วิสุทธิจินดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และในส่วนของลูกจ้างประจำได้แก่นายวนิจ อุปจักร ตำแหน่ง ช่างไม้ ๓ ร.ร.บ้านบ่อหลวง อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้คัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556 อีกจำนวน 15 ราย เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์ / ข่าว /สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738