ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2556 / 11:10:58  
ทต.เหมืองง่า จัดงาน ต๋ามฮีตโตยฮอย ปุ๋มผญ่าล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556 ทต.เหมืองง่า จัดงาน ต๋ามฮีตโตยฮอย ปุ๋มผญ่าล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556
เทศบาลตำบล เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2556 ต๋ามฮีตโตยฮอย ปุ๋มผญ๋าล้านนาปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้

เมื่อวานนี้ ( 10 เมษายน 2556 ) เวลา 8.30 น. ที่ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองง่าหลังเดิม นาย พินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธี รดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล เหมืองง่า ประจำปี 2556 ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจสังคม และ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และ ในเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ทต.เหมืองง่าได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่า ดังคำกล่าวที่ว่า “ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ” และ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ครอบครัว และ ชุมชน ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ขอสุมาคารวะ โดยผู้สูงอายุ ที่มาร่วมงาน ได้รับของที่ระลึก และ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภายในงานมีกิจกรรม การแสดง ของ นักเรียน , การแสดงของผู้สูงอายุของ ในเขต เทศบาล ตำบล เหมืองง่า และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประชาชน ได้ เดินรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ รับศีลรับพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว .

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738