ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 เมษายน 2556 / 11:20:38  
กรมสรรพกรกำหนดให้ลูกค้าใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
กรมสรรพกรกำหนดให้ลูกค้าใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

วันนี้(23 เม.ย.56) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสรรพกรพื้นที่พะเยาว่า ตามที่กรมสรรพกรได้กำหนดให้ลูกค้าใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ซึ่งกรมสรรพกรได้มีการประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์กรมสรรพกร www.rd.go.th เมนู WHAT’S NEW และสำนักงานสรรพกรพื้นที่พะเยา ก็ได้ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา คลื่นความถี่ FM 95.25 Mhz อย่างต่อเนื่องแล้วเช่นกัน แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมาก ได้สอบถามไปยังสำนักงานสรรพกรพื่นที่พะเยา เรื่องการยื่นเอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ในการรับจ้างทำงานกับหน่วยงานราชการ แต่ปรากฏว่ามีบางหน่วยงาน กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องใช้ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๐) ที่เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเท่านั้น
ดังนั้นสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาจึงขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1. กรมสรรพากรขยายเวลาการใช้เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เฉพาะกรณีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และใบทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) ออกไปเป็น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 2. กรมสรรพากรขยายเวลาให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก สำหรับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับ และใบส่งของ ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738