ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 เมษายน 2556 / 22:51:33  
จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2
จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดรับจำนำ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ อำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นมา

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 ระยะเวลารับจำนำ 1 กุมภาพันธ์ – 15 กันยายน 2556 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด พิจารณาวางระบบการจำนำและรับรองโรงสีที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการรับจำนำในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ดำเนินการรับจำนำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ส่วนเวลาเปิดรับจำนำเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกปี 2555/56 ผู้ประสงค์จะจำนำข้าวเปลือก สามารถติดต่อขอใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และขอหนังสือรับรองความเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อดำเนินการจำนำข้าวเปลือก ณ จุดรับจำนำข้างต้น ปริมาณรับจำนำข้าวเปลือกแต่ละราย คำนวณตามพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองของกรมส่งเสริมการเกษตรออกให้ หรือสูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยให้ปรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 20% (ณ ความชื้น 15%) โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของตนเองและแจ้งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบ โดยข้าวเปลือกที่นำมาเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต 2555/56 และเกษตรกรต้องนำมาจำนำด้วยตนเอง ส่วนผู้ที่นำข้าวเปลือกของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิจะมีความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ จุดรับจำนำจะมีสัญลักษณ์ธงสีฟ้า “กขช.” มีป้ายประชาสัมพันธ์เป็นจุดรับจำนำที่ข้าวร่วมโครงการฯ กับหน่วยงาน อ.ต.ก. หรือ อคส. มีเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. หรือ อคส. ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอยู่ประจำจุดรับจำนำทุกวันตลอดระยะเวลาการรับจำนำในแต่ละวัน หากเกษตรกรนำข้าวเปลือกไปจำนำที่โรงสีหรือท่าข้าวซึ่งจังหวัดไม่ได้ประกาศให้เป็นจุดรับจำนำ จะไม่สามารถออกใบประทวนและเบิกจ่ายเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ และหากพบเห็นการทุจริต สวมสิทธิ เอาเปรียบเกษตรกร หรือพบเห็นสถานที่ใดแจ้งว่าเปิดเป็นจุดรับจำนำนอกเหนือจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2613, 0-5311-2617 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2660-61 ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738