ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 เมษายน 2556 / 16:17:18  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2556
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กกรมการหมู่บ้าน

นายอาณัติ วิทยานุกูล ปลัดจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2556 และ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 38 ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
กรรมการหมู่บ้านผู้ใดประสงค์จะมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรให้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอเพื่อพิจารณาออกบัตรให้ ในกรณีที่บัตรหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นขอทำบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในกรณีที่กรรมการหมู่บ้านมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและสกุล ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนบัตรภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว หรือสกุล ส่วนในกรณีที่กรรมการหมู่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรนั้นต่อไป หาก มี ข้อสงสัย สามารถ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://pab.dopa.go.th และ สำนักงานการปกครองท้องที่ 0 2627 8307 14 ต่อ 503 ต่อ 504 , โทรสาร 0 2629 8307 14 ต่อ 505 และ ที่ทำการปกครองจังหวัด โทรศัพท์ 0 5351 1017 .

ข่าวโดย : น.ส. กุสุมา แก้วทวีพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738