ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 เมษายน 2556 / 17:45:51  
ลำพูนเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
ลำพูนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามโครงการลำพูนเมืองสวยใสไร้มลพิษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในการขับเคลื่อน ลำพูนเมืองสวยใส ไร้มลพิษ โดยนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดลำพูน และแก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม อากาศเสีย น้ำเสีย และโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย เบื้องต้นจะมีการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด ทั้งในบ้านเรือนและชุมชน สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่น เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็หนเมืองที่มีความสวยงามทางด้านสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและวัฒนธรรมแก่สายตานักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ขณะเดียวกันยังจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถสำรวจข้อมูลอัตราการเกิดของขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสามารถนำมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการ และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำพูน
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738