ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 พฤษภาคม 2556 / 15:46:58  
คลังจังหวัดแม่อ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชกา
คลังจังหวัดแม่อ่องสอน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ (2 พฤษภาคม 2556 ) นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานการเปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 186 คน เข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้บรรยาย
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ เนื่องจาก กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา สำหรับส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ให้รายงานผลการประเมินให้กระทรวงต้นสังกัด และกรมบัญชีกลางทราบ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ข้อมูลทางบัญชีไม่ครบถ้วนและมีข้อผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อย ประกอบกับปัจจุบันได้มีการนำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS มาใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้การจัดทำบัญชีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้รายงานการเงินของส่วนราชการมีความน่าเชื่อถือ ยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : เวียงสอน ดอนแก้ว
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738