ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤษภาคม 2556 / 09:02:32  
สาธารณสุขเชียงราย ขับเคลื่อนเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี
สาธารณสุขเชียงราย เผยผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รอบ 6 เดือน พบมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก โดยพบเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 86,028 คนคิดเป็นร้อยละ 34 และเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน19,930 คนคิดเป็นร้อยละ 11 เร่งสร้างความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน ให้ติดตามกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วย และลดความรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยด้วย แนะประชาชนปรับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมสู่ดั้งเดิม เพื่อให้อยู่ดี กินดี และมีสุขภาพดี

นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานว่า จากข้อมูลการคัดกรองด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 มีประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 15-65 ปีในจังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 250,164 คน คิดเป็นร้อยละ 27เป็นกลุ่มสีขาวคือปกติ 143,387 คนคิดเป็นร้อยละ 57 สีเขียวอ่อนคือกลุ่มเสี่ยง86,028 คนคิดเป็นร้อยละ 34 และกลุ่มป่วยสีเขียวเข้ม 8,179 คน สีเหลือง 3,798 คน สีส้ม 1,047 คน สีแดง 203 คน และสีดำคือมีโรคแทรกซ้อน เช่น หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย 230 คน
สำหรับโรคเบาหวาน ได้รับการคัดกรอง 187,612 คนคิดเป็นร้อยละ 20 เป็นกลุ่มสีขาวปกติ 146,885คนคิดเป็นร้อยละ 78 สีเขียวอ่อนคือกลุ่มเสี่ยง 19,930 คนคิดเป็นร้อยละ 11กลุ่มป่วยสีเขียวเข้ม 3,443 คน สีเหลือง 2,063 คน สีส้ม 1,078 คน สีแดง 1,109 คน และสีดำมีโรคแทรกซ้อน เช่น ตาบอด เนื้อตายปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ถูกตัดแขน/ตัดขา1,342 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะพบมีกลุ่มเสี่ยงทั้งโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจำนวนมาก ที่ต้องเร่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส.ที่ถูกต้องและอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นกลุ่มป่วยสีเหลือง สีส้ม สีแดง สำหรับกลุ่มป่วยตามสีต่างๆ ก็ต้องลดความรุนแรงของโรค ลดโรคแทรกซ้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้วย แต่ที่สำคัญประชาชนต้องปรับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมสู่ดั้งเดิม เพื่อให้อยู่ดี กินดี และมีสุขภาพดี
นายแพทย์ชำนาญ เวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า งานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันแบ่งเป็น 4 โซน ครั้งแรกวันที่ 2 พฤษภาคม2556 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นการประชุมโซน 1 ได้แก่ อำเภอเมือง เวียงชัย แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง ครั้งที่ 2 โซน 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ได้แก่ อำเภอพาน ป่าแดด แม่สรวย เวียงป่าเป้า ครั้งที่ 3 โซน 4 วันที่ 9พฤษภาคม 2556 ได้แก่ อำเภอแม่จัน แม่สาย เชียงแสน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง และครั้งที่4 โซน 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้แก่ อำเภอเทิง ขุนตาล พญาเม็งราย เชียงของ เวียงแก่น

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738