ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 พฤษภาคม 2556 / 13:30:34  
จัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมงานและสมัครงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมนี้ จัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมงานและสมัครงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมนี้
จัดหางานจังหวัดลำพูน เชิญชวนคนหางาน นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานและสมัครงานในงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

นางสาวอวยพร นันไชยกา จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการจัดหางานแก่คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างสถานประกอบการโดยตรง เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง สามารถสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลายในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันนายจ้างก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน อีกทั้งผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงานที่ตรงกับความถนัด ทราบแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตอาชีพพร้อมปฏิบัติจริง การให้คำแนะนำปรึกษาวิธีการหางานทำ การแนะแนวอาชีพอิสระ การรับลงทะเบียนฝึกอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนคนหางาน นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เอกสารหลักฐานในการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5352-5543-4 ต่อ 511, 513


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738