ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤษภาคม 2556 / 21:27:47  
ป.ป.ช.เชียงใหม่ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ป.ป.ช.เชียงใหม่ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ป.ป.ช.เชียงใหม่ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. โดยเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่ประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำร้องตามแบบ ป.ป.จ. 9 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้

นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์จะส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556 โดยมีหน่วยงานและองค์กรเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกหลายหน่วยงานหรือองค์กร และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบลักษณะ คุณสมบัติและการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ.2555 ข้อ 23 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด จึงประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามประเภทของหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้
1. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา จำนวน 2 หน่วยงานหรือองค์กร ประกอบด้วย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สโมสรอาจารย์ ข้าราชการและพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
2. สภาททนายความหรือผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมาย จำนวน 1 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ สภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่
3. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน จำนวน 2 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สาขาเชียงใหม่ และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สาขาเชียงใหม่)
4. สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด จำนวน 2 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
5. กลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 2 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ เครือข่าย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ประสานงาน อปพร.จังหวัดเชียงใหม่
6. องค์กรเอกชน จำนวน 4 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ ธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ สมาคมพัฒนาเด็กและเยาวชน และ สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. องค์กรเกษตรกร จำนวน 1 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสันต้นดู่
8. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน จำนวน 4 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย สมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ และ ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน
9. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 3 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียนหรือถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำร้องตามแบบ ป.ป.จ.9 ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738