ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2556 / 10:40:50  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

นายบุญสม ชูสวรรค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เอฟเอ็ม 104 เม็กกาเฮิร์ท จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738