ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2556 / 14:14:08  
เทศบาลตำบลป่าซางจัดอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซาง ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้
เทศบาลตำบลป่าซางจัดอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซาง ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556

นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง ซึ่งได้มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา ประชาชนจะต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้ท้องถิ่นและประเทศมีความสมดุล เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้สูงอายุนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ที่มากประสบการณ์และองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกหลานได้ อีกทั้ง ในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทันสมัย ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนและจำนวนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าซางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลฯ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าซางขึ้น โดยจัดการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำน้ำพริกตาแดง และหลักสูตรการทำเบาะผ้ารองนั่ง ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงยิมเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าซาง โทรศัพท์หมายเลข 0-5352-1007 ต่อ 20 และ 26 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738