ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2556 / 14:55:30  
สารคดี เครือข่าย อป.มช. ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี สารคดี เครือข่าย อป.มช. ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี
สารคดี เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความสามัคคี

เสียงอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. แจ้งเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อหวังให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับทราบและต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
งานบุญจะเกิดขึ้นในชุมชน ต้องได้ยินเสียง อป.มช. รายงานข่าว ด้วยศรัทธา ด้วยความรักในท้องถิ่น และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในพื้นที่ให้รู้จักกว้างขวางขึ้น
ปัจจุบัน อป.มช. จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 2 รุ่น แต่ละสัปดาห์ จะผลัดเปลี่ยนเวียนกันแต่ละรุ่นเพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ในรายการเล่าข่าวมองเชียงใหม่ ช่วงเสียงจาก อป.มช. กระจายเสียง 3 คลื่น ในสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (สวท.เชียงใหม่) ได้แก่ เอฟ.เอ็ม 93.25 มฮ. เวลา 06.30-07.00 น. เอฟ.เอ็ม 98 มฮ. เวลา 19.30-20.00 น. และ เอ.เอ็ม 639 กฮ. เวลา 11.15 น. และในรายการ อู้จ๋าประสา อปม. ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-19.00 น.ทาง เอฟ.เอ็ม 98 มฮ. ข้อมูลของ อป.มช. เป็นที่ยอมรับและเป็นที่สนใจของผู้ฟัง เพราะเป็นข้อมูลที่สับเปลี่ยน หมุนเวียน ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเข้มแข็งและมีความสำคัญมาก
ทันที ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เร่งด่วน อป.มช.ในพื้นที่จะประสานมายัง ประธาน อป.มช.เชียงใหม่ แต่ละรุ่น เพื่อประสานต่อมายัง ฝ่ายข่าว สวท.เชียงใหม่ ประธาน อป.มช. แต่ละรุ่น ได้เป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และทำหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด
หลายครั้ง เมื่อผู้ฟังได้ยินเสียง อป.มช. เชียงใหม่ รายงานข่าว ได้เกิดความสนใจ ติดตาม เกิดการเตรียมตัวเฝ้าระวัง โดยเฉพาะด้านสาธารณภัย
ประธาน อป.มช. เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ตนและเครือข่าย อป.มช. ทุกคน มีความภาคภูมิใจ ที่มีบทบาทด้านการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ในพื้นที่มากขึ้น ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและตรงกัน มีการพูดคุยกัน หารือกัน อย่างสม่ำเสมอทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ก็เพื่อฝึกให้เป็นนักสื่อสารที่ดี และอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริง
ด้าน ประธาน อป.มช. เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 กล่าวว่า การเป็นนักสื่อสารต้องได้รับการฝึกฝน เตรียมข้อมูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ เพราะสังคมยังมีปัญหาอีกหลายด้าน ที่รอการสะท้อนกลับผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน เพื่อให้เกิดการป้องกัน แก้ไข เช่น ปัญหายาเสพติด คนต่างด้าว ไข้เลือดออก หมอกควัน น้ำท่วมและน้ำแล้ง
การสื่อสารจากคนในพื้นที่กลายเป็นเสียงสำคัญที่ออกอากาศไปทั่วทั้งจังหวัด ระยะเวลาการนำเสนอเพียงไม่กี่นาทีต่อครั้ง ก่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารที่สมบูรณ์ เกิดเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง มีนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในสังคม
การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ การนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ ส่งผลให้ได้รับข้อมูลรวดเร็ว ทันต่อการนำเสนอ และเมื่อทุกฝ่ายในสังคม รับรู้ข้อมูลและเข้าใจตรงกัน ปัญหาก็ได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ถูกส่งเสริมให้อนุรักษ์ไว้ ธรรมชาติถูกช่วยกันรักษาและดูแลร่วมกัน นั่นคือ ผลที่ได้ ของเครือข่ายนักสื่อสารที่เข้มแข็ง และปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อกระบวนการสื่อสารทั้งหมดสมบูรณ์ ทุกคนเข้าใจตรงกัน ร่วมมือกัน เครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน คือ ผู้มีส่วนสร้างความสามัคคีเพิ่มขึ้นในสังคม

ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738