ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2556 / 23:48:46  
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดโครงการ Towards ASEAN Community ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดโครงการ Towards ASEAN Community ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดโครงการ Towards ASEAN Community ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน

นายสุชิน สาระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 เปิดเผยว่า สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1 ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินโครงการ Towards ASEAN Community ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมีกำหนดการจัดอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งได้กำหนด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 กล่าวว่า กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวกำหนดไว้ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดงานมหกรรมสร้างองค์ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างสมรรถนะของแรงงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกรและบุคลากรทางการศึกษา โดยกิจกรรมสร้างสมรรถนะของแรงงานฯ เป็นการจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามเพื่อการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ในระดับที่สามารถพูด เขียน อ่าน ฟัง และทำความเข้าใจสาระของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ ประกอบกับการที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะก้าวเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ทำให้แรงงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ให้มีความสามารถในระดับที่ใช้งานได้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่สามเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ส่วนเนื้อหาโครงการหลักสูตร ประกอบด้วย การพูดทักทายและแนะนำตัว เรื่องเฉพาะตัวและเรื่องครอบครัว การขอโทษ การยกโทษและการกล่าวตอบคำชม การบอกจำนวนตัวเลข เรื่องเงิน เวลา หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บ้าน ปี พ.ศ. การฝึกทักษาการพูดโดยการจำลองสถานการณ์โดยการเล่าเรื่องในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การพูดโดยการบอกสิ่งที่โปรดปราณ การสนทนา การอธิบายลักษณะ เรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น โดยจะมีการฝึกทักษะภาคสนาม การทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วย

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738