ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มิถุนายน 2556 / 15:24:35  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศไทย) เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง สู่สังคมสมานฉันท์ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จังหวัดจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” โดยคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนาฯ ทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 – 3 เวที รวมทั้งสิ้น 33 เขตเลือกตั้ง 108 เวที และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวทีทั่วประเทศ จำนวน 75,700 คน ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้จัดเวทีฯ “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน วิทยากรกระบวนการประกอบด้วย ดร.จรูญ คำนวนตา พ.ต.อ.ดร.บัณฑิต อินทุฤทธิ์ ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว นายสราวุธ ทิศอ่อน และนายประจักษ์ เข็มมุกต์
ความสำคัญของการจัดเวทีประชาเสวนา ครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกในการสร้างความปรองดอง ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างกว้างขวาง หลากหลายประเด็นปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย เช่น ความเข้าใจประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน ความเคลือบแคลงในหลักนิติธรรมของประเทศไทย ตุลาการภิวัฒน์ การแทรกแซงขององค์กรอิสระ การรัฐประหาร ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา การขยายตัวของสื่อทางการเมืองและสื่อบุคคล การกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์ทางการเมือง สังคมขาดองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี รวมทั้งเรื่องของความขัดแย้งแบบเดิมพันสูง ซึ่งเป็นการจุดประกายความคิด ที่ต้องการเร่งพัฒนาสังคมประเทศ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง สังคมสมานฉันท์ นำไปสู่การบริหารจัดการด้วยกรอบกติกาสูงสุด ในสังคมประชาธิปไตย เกิดช่องทาง แนวทาง การหาทางออกอย่างยั่งยืนของคนในชาติต่อไป

ข่าวโดย : อ่อนศรี ศรีอัมพร ทีมข่าวส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738