ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มิถุนายน 2556 / 12:06:45  
ทต.อุโมงค์ ชูการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ทต.อุโมงค์ ชูการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ชูผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชน หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล โดย นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจังหวัดลำพูนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ กลุ่มชุมชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มชุมชนขนาดกลาง ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
ในปี 2555 เป็นปีมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2555 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา 80 ชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การจัดการกลางทาง โดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีชุมชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 227 ชุมชน


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738