ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2556 / 15:33:31  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556

นางสาวอวยพร นันไชยกา จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่ากรมจัดหางาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 ภายใต้ระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) , สาขาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง(ช่างกลโรงงาน) , สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม), สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ) มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร พ้นภาระทางทหาร ไม่มีรอยสัก มีความประพฤติดี สายตาปกติ ไม่เคยเป็นผู้ผ่านคัดเลือกหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนการเดินทางไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยเป็นผู้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศ
ผู้สนใจให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร อย่างละ 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ และตาไม่บอดสี ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หรือที่ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IM ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายใน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5352 5543-4 , 0 5353 7701 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : น.ส. กุสุมา แก้วทวีพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738