ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2556 / 16:38:20  
พลังงานจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 % พลังงานจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 %
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย จัดติวเข้มเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานราชการ ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานมีเป้าหมายการลดใช้พลังงานในปัจจุบันลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 % โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ 123 หน่วยงาน ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 250 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานจากหน่วยงานส่วนราชการ 123 หน่วยงาน ในจังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และบรรยายจากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
นายวิทูร พรหมไตรรัตน์ พลังงานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานราชการลดใช้พลังงานในปัจจุบันลงให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 10 % และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Index: KPI) ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 ของทุกหน่วยงานราชการ ทั้งนี้เพื่อลดการนำเข้าก๊าชและน้ำมันจากต่างประเทศ ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556 ส่วนที่ 2 ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานขึ้น และปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยจะพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Kwh) และข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานราชการจะต้องรายงานและจัดเก็บในฐานข้อมูล e – report ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ เข้าใจเกณฑ์การพิจารณา วิธีเก็บข้อมูล การรายงาน การสังเกตความผิดปกติของข้อมูล แนวทางปรับปรุงการใช้พลังงานและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างประหยัดต่อไป

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738