ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2556 / 09:24:21  
จ.ลำพูนส่งเสริมความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ บุคลากร ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร จ.ลำพูนส่งเสริมความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ บุคลากร ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร
จังหวัดลำพูน จัด อบรม หลักสูตรประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายจิรศักดิ์ มุทิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตรประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยมีบุคลกรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าฝึกอบรม จำนวน 98 คน
นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินงานอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร “ ประชาคมอาเซียนและเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยสร้างความรู้เกี่ยวกับการการเป็นประชาคมอาเซียน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาคมอาเซียนต่องานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การปรับบทบาท และ กระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้ประชาคมอาเซียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัด นอกจากนี้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคน น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติงานและสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรให้ทันต่อการเข้าสู่อาเซียน ในปี 2558 .

ข่าวโดย : น.ส. ชื่นกมล หมอนคุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738