ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2556 / 17:59:14  
ชิงชนะเลิศ Young DPR Awards ภาคเหนือตอนบน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้ ชิงชนะเลิศ Young DPR Awards ภาคเหนือตอนบน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นี้
การแข่งขัน "Young DPR Awards : เยาวชนประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ระดับจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ทีมตัวแทน ๘ โรงเรียน มาแข่งขันเป็นตันแทนของภาคเหนือตอนบน ในวันที่ ๒๐ มิถุนายนนี้ ที่ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (๑๘ มิ.ย.๕๖) นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เปิดเผย ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรมการแข่งขัน Young DPR Awards : เยาวชนประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ของประชาชนในชาติ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และในรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือตอนบน ได้ตัวแทนนักเรียนทั้ง ๘ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน) เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยการแข่งขันดังกล่าวจะมีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนี้
๑. จังหวัดเชียงใหม่ ทีมนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๔ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๘ หมู่ ๑ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ ๓๗ ไร่เศษ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๑,๐๖๘ คน บุคคลกรทางการศึกษาจำนวน ๙๑ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาว วิไลวรรณ พิริยะกฤต ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกมาตรฐานระดับดีและดีมาก เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ และเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
๒. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชนะเลิศเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ประวัติโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์” ตั้งอยู่บริเวณวัดเชียงมั่น และที่ดินของพระยารัตนาเขต เจ้าหลวงเชียงราย เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๖ ตั้งอยู่ที่ ถนนอุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย เนื้อที่โรงเรียนประมาณ ๑๓ ไร่ เศษ เปิดสอนระดับ ม.๑- ม.๖ จำนวนนักเรียน ๒,๙๘๑ คน อาจารย์ ๑๓๐ คน ปัจจุบันมี นายสมบัติ ประมวณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
๓. จังหวัดลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน ประวัติโรงเรียนธีกานท์บ้านโฮ่ง ชื่อเดิมว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาบ้านโฮ่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๓๕ ถนนลำพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ปัจจุบันมีนางศุภัทธียา พรพิพัชระ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
๔. จังหวัดลำปาง โรงเรียนสบปราบวิทยา ชนะเลิศเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง ประวัติ โรงเรียนสบปราบวิทยา ก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ต.สบปราบ อ.สบปราบ ระหว่างกิโลเมตร ๕๕๒-๕๕๓ ถนนพหลโยธิน อยู่ห่างจากตัวอำเภอสบปราบ ๓ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัด ๔๗ กิโลเมตร เนื้อที่โรงเรียนประมาณ ๓๗ ไร่ เศษ ปัจจุบัน นายธรณินทร์ เมฆศิริ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
๕.จังหวัดพะเยาชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประวัติโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดตั้งขี้นเมื่อ พ.ศ ๒๔๗๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ ประตูชัย ตำบลเวียง อ.เมือง จ.พะเยา เป็นสถานศึกษาของรัฐประจำจังหวัดพะเยาเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพะเยา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ได้รวมกับโรงเรียนสตรีพะเยา และเปลี่ยนเป็น โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา เป็นสถานมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีนาย ศรีวรรณ ปินใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
๖.จังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัย เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ ประวัติโรงเรียนพิริยาลัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ แต่เดิมชื่อว่าโรงเรียนเทพวงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ปัจจุบันมีนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย ปณิธานของโรงเรียน (Motto) "คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานสามัคคี
๗.จังหวัดน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน ประวัติโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ตั้งอยู่ที่ ๑๗๙ ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๕๐ เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน ๒,๔๑๑ คน ครู-อาจารย์ จำนวน ๑๐๐ คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนายสมชาย สิทธิวงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อัตลักษณ์ชองโรงเรียนคือ วิชาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมสามัคคี มีจิตสาธารณะ
๘.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา เป็นตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติโรงเรียนห้องสอนศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๑๗ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง รูปแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีเนื้อที่โรงเรียน ๘๔ ไร่เศษ
สำหรับรางวัลการแข่งขัน ฯ รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือตอนบน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทั้งนี้ ผู้ร่วมการแข่งขัน ฯ จากทุกโรงเรียนได้เกียรติบัตร จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ จะต้องเป็นตัวแทนระดับเขตเดินทางไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวโดย : ภานุมาส ปัญญามงคล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ฯ
หน่วยงาน : สผป.สปข.3

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738