ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2556 / 13:07:02  
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน เปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จ.ลำพูน เปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ แก่ นักเรียน ได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

เช้าวันนี้ ( 19 มิถุนายน 2556 ) ที่ใต้ถุนอาคารคุณธรรม 35 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน โดย มีนาย ประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิด ในการเปิดศูนย์ ซึ่ง กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีนโยบายส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน โครงการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาตลอดชีวิต , โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน , โดยให้สถานศึกษาจัดทำศูนย์การเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และ บุคลากรในสังกัด ให้มีความพร้อมในการก้าวสู้ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง โรงเรียนเทศบาล ประตูลี้ ได้ จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง อีกทั้ง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดลำพูน ภายในงาน มี กิจกรรม โดย นักเรียน ได้ แต่งกายตามชุด ประจำชาติ และ สาธิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของ ประเทศ สมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ อาทิ อาหารประจำชาติ , ภาษาพูด และ การ แสดง นิทรรศการ ผลงาน ของโรงเรียน เทศบาล ประตูลี้
นอกจากการ แสดง นิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน แล้ว โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ยังได้ดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียน นำมาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำสถานศึกษา ได้แก่ ชาผักเซียงดา ขนมอบและขนมไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เสวยดี” เพื่อนำออกจำหน่ายให้แก่ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและเกิดภาพลักษณ์เฉพาะสถานศึกษาอีกด้วย
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ชุมชน และผู้ปกครอง , หน่วยงานต่าง ๆ และ กองการศึกษาและเทศบาลเมืองลำพูน ได้ให้การสนับสนุน .

ข่าวโดย : น.ส. กุสุมา แก้วทวีพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738