ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2556 / 15:42:26  
จังหวัดแพร่เตรียมสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง จังหวัดแพร่เตรียมสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33 แห่ง
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระ จำนวน 33 แห่ง

นายมงคล สิทธิวีระกูล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้ จะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 33 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะดำเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 36 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด, อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่กรรมการสรรหาเสนอชื่อ, เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และมีถิ่นที่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ข้อ 31

เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 33 แห่งตามประกาศ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต. จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ 054 – 532 2492 และ 054 – 532 709 ต่อ 112 และ 116


ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738