ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มิถุนายน 2556 / 16:03:32  
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เปิดสมาร์ทออฟฟิศ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป เป็นพื้นที่ต้นแบบ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เปิดสมาร์ทออฟฟิศ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป  เป็นพื้นที่ต้นแบบ
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เปิดสมาร์ทออฟฟิศ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป เป็นพื้นที่ต้นแบบให้บริการอย่างทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบการให้บริการประชาชน “สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ” (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการปรับภาพลักษณ์องค์กรหลายด้าน อาทิ การตกแต่งสถานที่ทำงานใหม่ให้มีความทันสมัยเหมาะสม และสอดคล้องกับการให้บริการประชาชนในบริบทของสำนักงานพื้นที่ธนารักษ์ การอบรมพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านบุคลิกภาพ ด้านความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบ IT ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต้อนรับประชาชนอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส service mind เพื่อนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการบริการประชาชนรวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะต่อไป
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 กรมธนารักษ์กำหนดเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2555 เพื่อปรับภาพลักษณ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย และให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานในระดับเดียวกันกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้กรอบแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการองค์กรของกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม M-O-F (Modernized Organization, Optimized use of IT, Focusing on Customer Centric) เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาองค์กรให้กับหน่วยงานอื่นในท้องถิ่นต่อไป พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 08.30 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738