ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มิถุนายน 2556 / 13:54:53  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เยาวชนไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดถวายพ่อหลวง" 25 มิถุนายน 2556 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียน 7 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพ ส่งผลงานการประกวด เขียนบทความ จำนวนกว่า 50 คน

นางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เยาวชนไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ถวายพ่อหลวง” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ ดังคำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน” ซึ่งเด็กเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญ ที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง หากไม่รู้เท่าทัน มหันตภัยยาเสพติด ที่แฝงเข้ามาในรูปแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้ โทษ พิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยง และยุติปัญหาการแพร่ระบาด
สถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สอดรับกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง โดยเฉพาะ เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งในและนอกสถานศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ทั้งนี้คาดว่า เด็กเยาวชนผู้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถขยายผล องค์ความรู้ ประสบการณ์สู่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ต่อไป

ข่าวโดย : อ่อนศรี ศรีอัมพร ทีมข่าวส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738