ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2556 / 19:16:51  
จ.ลำพูน รับมอบนโยบายรัฐบาลตามโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย จ.ลำพูน รับมอบนโยบายรัฐบาลตามโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย
จ.ลำพูน รับมอบนโยบายรัฐบาลตามโครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย เสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิดร่วมทำและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวในรายการเรื่องเล่าจากผู้ว่าฯ ลำพูน ออกอากาศทาง สวท.ลำพูน ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 95 เม็กกะเฮิร์ตซ ว่า โครงการพัฒนาเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยมีแนวคิดการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิดร่วมทำและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งผ่อนคลายให้ประชาชนและเป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองกำหนด และพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของชุมชนโดยผู้มีภูมิลำเนาทั้งที่เป็นที่อาศัยและสถานที่ทำงานในพื้นที่ชุมชน เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการ มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง พ.ศ.2556 และส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ให้การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ในส่วนของจังหวัดลำพูนได้รับมอบนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาเมือง ที่จะพัฒนาประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล และมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย่อย เพื่อช่วยในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนการเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคสังคม ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่ได้ด้วยตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738