ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กรกฎาคม 2556 / 11:12:33  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ปปจ.
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ปปจ.และสามารถแจ้งข้อมูลและพฤติกรรมของผู้สมัครซึ่งมีจำนวน 27 คน

นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นั้น โดยมีผู้สมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน ประกอบด้วยนายสามชาย พนมขวัญ อายุ 62 ปี นายเจริญสุข ชุมศรี อายุ 66 ปี นายประสาศน์ ภาคธูป อายุ 61 ปี นายเสรี สุภาใจ อายุ 58 ปี พ.ต.อ. นคร ขวานเพชร อายุ 61 ปี พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ฤกษ์หร่าย อายุ 68 ปี นายเลิศสิริ พิมพา อายุ 60 ปี พ.ต.อ. (พิเศษ) จักรี ตั้งชูชาติ อายุ 62 ปี นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ อายุ 59 ปี นายมงคล สิทธิวีระกุล อายุ 60 ปี นายประทีป แสนแก้วทอง อายุ 61 ปี นายยอดขวัญ บุญซ้อน อายุ 60 ปี นายเดชา ชัยชนะ อายุ 60 ปี นางสาวฉวีวรรณ ไวยเนตร อายุ 56 ปี พ.ต.อ. พงศ์เทพ ประภาตะนันทน์ อายุ 64 ปี นายบำเพ็ญ บินไทยสงค์ อายุ 62 ปี ว่าที่ร้อยตรี สุขุม กาญจนสุระกิจ อายุ 56 ปี นายภิรมย์ ทันใจ อายุ 59 ปี นายพนมพันธ์ คำชื่น อายุ 52 ปี นายเนาวรัตน์ คณะนัย อายุ 68 ปี นายบัญชา บรรเลง อายุ 62 ปี จ.ส.อ. ปฏิพล จอมดวง อายุ 53 ปี นายสุทธิพันธ์ ทองไหล อายุ 62 ปี นายมานพ ดีมี อายุ 61 ปี นายชูรัตน์ บุญสูง อายุ 60 ปี นายคงเดช อธิชมานนท์ อายุ 52 ปี และ พล.ต.ต. วิสุทธิ์ เปล่งขำ อายุ 61 ปี และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้สมัคร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ จึงประสงค์ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร ได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ เลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-646411 , 054-646433 โทรสาร 054-646477 อีเมล์ nacc_phrae@hotmail.co.th หรือ ที่ www.nacc.go.th ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2556 นี้ /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738