ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กรกฎาคม 2556 / 14:29:44  
ทม.ลำพูน จัดอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพและขยายผลถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ทม.ลำพูน จัดอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพและขยายผลถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2556 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพตนเองและขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

เทศบาลเมืองลำพูนจัดการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2556 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนและโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สำหรับโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเป็นผู้นำส่งเสริมสุขภาพตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน รวมไปถึงสามารถตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของงานอนามัยโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องบทบาทผู้นำนักเรียน สุขบัญญัติ สุขวิทยาส่วนบุคคล การตรวจร่างกายด้วยท่าตรวจ 10 ท่า การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การปฐมพยาบาลและการใช้ยาเบื้องต้น นอกจากนี้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนต้องได้รับการทดสอบทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นการประเมินผลอีกด้วย
นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า ปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพราะการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างมีความสุข เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอันเป็นประโยชน์และสามารถส่งเสริมภาวะผู้นำนักเรียนด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียนให้เหมาะสมตรงตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว และผู้ใกล้ชิด


ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738