ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2556 / 14:45:31  
อำเภอแม่อาย จัดอบรมโครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมหมู่บ้าน อำเภอแม่อาย จัดอบรมโครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมหมู่บ้าน
อำเภอแม่อาย จัดอบรมโครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมหมู่บ้านแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

วันนี้ (11 ก.ค.56) ที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นายคมกริช ตรีธัญญพงษ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดการอบรม “ โครงการศูนย์อำนวยความเป็นธรรมหมู่บ้าน ” ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 160 คน ทั้งนี้ ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาท ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ปฏิบัติหน้าที่ในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างราษฎรในหมู่บ้านให้เป็นไปโดยถูกต้องและเรียบร้อย โดยมีวิทยากรจาก กรมคุมประพฤติและกองร้อย ตชด. ที่ 334 แม่อาย มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งให้ผู้นำหมู่บ้านให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้น สำหรับศูนย์อำนวยความเป็นธรรมหมู่บ้าน มีหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมในด้านต่างๆ คือ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททั้งทางแพ่งและอาญา เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน รวมทั้งการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายอีกด้วย

ข่าวโดย : อิสระ อินทร์พรม
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738