ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 กรกฎาคม 2556 / 10:42:45  
กกต.ลำปาง รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร กกต.ลำปาง รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร ระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม ถึง 28 กรกฎาคม 2556 นี้

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตรโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 รับสมัครที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร กำหนดเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งให้เตรียมหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา ใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 5,000 บาท รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้าง 8.5 ซม. ยาวประมาณ 13.5 ซม. จำนวน 20 รูป หลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภาพพร้อมสำเนา และหลักฐานอื่นที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สูติบัตร ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่อาศัย การเสียภาษีท้องถิ่น พร้อมสำเนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 265090 ต่อ 16 หรือที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร โทรศัพท์ 054 269429

ข่าวโดย : ปริยฉัตร/ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738