ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 สิงหาคม 2556 / 13:24:12  
เกษตรจังหวัดน่าน นำคณะ สวทช. ตรวจติดตามการขยายผลการปลูกข้าวเหนียว พันธุ์ธัญสิริน (พันธุ์ กข 6 เกษตรจังหวัดน่าน นำคณะ สวทช. ตรวจติดตามการขยายผลการปลูกข้าวเหนียว พันธุ์ธัญสิริน   (พันธุ์ กข 6
นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา มูลนิธิฮักเมืองน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ เกษตรกร และสื่อมวลชน ตรวจติดตามการขยายผลการปลูกข้าวเหนียว "พันธุ์ธัญสิริน"

เกษตรจังหวัดน่าน นำคณะ สวทช. ตรวจติดตามการขยายผลการปลูกข้าวเหนียว พันธุ์ธัญสิริน (พันธุ์ กข 6 ต้านทานโรคไหม้) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดน่าน นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา มูลนิธิฮักเมืองน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ เกษตรกร และสื่อมวลชน ตรวจติดตามการขยายผลการปลูกข้าวเหนียว “พันธุ์ธัญสิริน” (พันธุ์ กข 6 ต้านทานโรคไหม้) ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งการปลูกข้าวเหนียว พันธุ์ธัญสิรินในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นเพิ่มการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโดยสวทช.สนับสนุน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี สำหรับข้าวเหนียว พันธุ์ธัญสิริน เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว นาม พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ข้อดีของข้าวเหนียว พันธุ์ธัญสิริน คือ มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้ ได้ดีกว่า พันธ์ กข6 มีลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม มีผลิตผลต่อไร่สูง 800-1000 กิโลกรัมต่อไร่ ลดเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก ลดความเสียหายในนาข้าวน้อยกว่า กข6 ได้ถึง30% หุงง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนข้าวเหนียว กข 6เปอร์เซ็นต์ขัดสีสูง คือ เมล็ดไม่หักเมื่อนำไปขัดสีเพราะมีเมล็ดอ้วนกว่าข้าวเหนียวพันธุ์เดิมเล็กน้อยมีรสชาติอร่อยไม่ต่างไปจากพันธ์ กข6 เดิม นายเสวียน บุญศรี เกษตรอำเภอภูเพียง ได้กล่าวถึง การผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ธัญสิรินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลฝายแก้ว ว่า กลุ่มเกษตรกรตำบลฝายแก้ว ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปัจจุบันในกลุ่มมีจำนวนสมาชิก 8 ครอบครัว พื้นที่ 50 ไร่ มีกำลังการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวประมาณ 17 ตันต่อไป เพื่อจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายไปยังชุมชนอื่น ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง และมีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี “พันธุ์ธัญสิริน” เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 30 ตัน ในปี 2556 ในโอกาสนี้ ทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ จาก สวทช. ประกอบด้วย เครื่องนวดสีข้าว 1 เครื่อง เครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม 2 เครื่อง เครื่องปลูกข้าว 1 เครื่อง และกระสอบฟางบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 4,000 ใบ เพื่อรองรับการขยายตัวในปีการผลิต 2556 และคาดว่าจะทำให้กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างระบบการกระจายเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวมกลุ่มกันภายในชุมชน เพื่อพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738