ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 สิงหาคม 2556 / 14:40:48  
จังหวัดแพร่ เร่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าอย่างยั่งยืน จังหวัดแพร่ เร่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าอย่างยั่งยืน
จังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าอย่างยั่งยืน

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าอย่างยั่งยืน ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดแพร่, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ สวทช. โครงการสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากไม้สัก ระหว่าง สวทช. กับจังหวัดแพร่ และบันทึกความเข้าใจ โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูง ระหว่าง สวทช. วิทยาลัยชุมชนแพร่ วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง-ดอนมูล และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ห้องประชุมนานา เฮือนนานา บูติค โฮเต็ล อำเภอเมือง แพร่ โดยมีนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,นายบุญญพัฒน์ นามวงศ์พรหม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ,นายประสงค์ นาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ และนายนายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นตัวแทนร่วมลงนาม
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตจำนงในการบูรณาการความร่วมมือ โดยนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกไม้สักทองซึ่งมีคุณภาพและมูลค่าสูงสุด เมื่อเทียบกับไม้สักชนิดอื่น จะสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรและบุคลากร เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช.
ทั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกันในการบูรณาการ การดำเนินงานวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สัก ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สักให้สูงขึ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไม้สัก ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการใช้ไม้จากป่าปลูก การปลูกป่าสัก และหยุดยั้งการทำลายป่าอย่างยั่งยืน ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้ โดยความร่วมมือนี้จะมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738