ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2556 / 18:10:02  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดสู่ห้องเรียนสีขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดสู่ห้องเรียนสีขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดสู่ห้องเรียนสีขาว ณ สวนธรรมโกศล วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายเทวินส์ สร้อยเพชร. รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในการจัดโครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดสู่ห้องเรียนสีขาว ณ สวนธรรมโกศล วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต เขต 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนแกนนำเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตลอดจนการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นผู้นำ โดยมีวิทยากรจากกองร้อยตชด.ที่334 วิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง และพระวิทยากรจากพระอารามหลวงวัดท่าตอน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จากอำเภอเวียงแหง ,อำเภอไชยปราการ,อำเภอฝาง,และอำเภอแม่อาย จำนวน 150 คน และคณะครูจากอำเภอดังกล่าวประมาณ 50 คน โดยคาดว่าการจัดการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดสู่ห้องเรียนสีขาว ครั้งนี้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและคณะครูทุกคน จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในการเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดรวมทั้งความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปปลูกฝังและพัฒนาจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งสามารถเป็นผู้นำที่ดี และถ่ายทอดไปยังบุคคลใกล้ตัว ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติดได้.

ข่าวโดย : แทนคุณ ยุไร
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738