ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2556 / 09:52:05  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ถึง 30 กันยายน นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ถึง 30 กันยายน นี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศ ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในทุกจังหวัด

นายตรีภพ ตากัน เกษตรอำเภอ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราดำเนินการขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ในปี 2557 ซึ่งระยะเวลาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยเกษตรที่จะสามารถขึ้นทะเบียนได้ต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องมีสัญชาติไทย เป็นหัวหน้าครอบครัวและขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ต้องปลูกยางพาราตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป แล้วให้นำเอกสารที่ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานเอกสิทธิ์ที่ดินทำกินตามกฎหมายไปขอรับการขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในทุกจังหวัด และพื้นที่จังหวัดลำปางขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่
เกษตรกรที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-230250

ข่าวโดย : กมลรัตน์ เพ็ชรแสนงาม
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738