ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2556 / 16:11:52  
กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดค่าวฮ่ำล้านนา กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดค่าวฮ่ำล้านนา
กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์จัดประกวดค่าวฮ่ำล้านนา ชิงโล่ประทานและเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในหัวข้อ "ผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา" โดยเชิญวนผู้สนใจส่งบทค่าวฮ่ำเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นี้

นายจิรศักดิ์ โพธิ์ขำ หัวหน้าสำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และรักษาการหัวหน้าโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดค่าวฮ่ำล้านนา ชิงโล่ประทานและเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในหัวข้อเรื่อง “ผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจัดงาน “ร้อยเส้นสาย ล้านเส้นศิลป์ ถิ่นท่ากาน” ปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณโบราณสถานเวียงท่ากาน ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทค่าวฮ่ำของล้านนา และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ “ผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา” ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ชาวล้านนาและผู้สนใจเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณกรรมร้อยกรองประเภทค่าวฮ่ำ และผ้าทอพื้นถิ่นล้านนาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนาที่มีคุณค่ายิ่งของชาติ และร่วมกันจรรโลงรักษา ถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และสืบสานให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยหลักเกณฑ์การประกวดในรอบแรก กำหนดให้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ส่งบทค่าวฮ่ำที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา” ที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และเป็นการแต่งบทค่าวฮ่ำด้วยตนเองเท่านั้น โดยต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หมึกสีดำ ความยาว 9 – 12 บท ลงในกระดาษขนาด เอ 4 พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ที่ชัดเจน และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 11 ตุลาคม 2556 โดยจะถือวันที่ประทับตรา ณ ที่ทำการไปรษณีย์ตนเองเป็นสำคัญ จากนั้นคณะกรรมาการฯ จะพิจารณาตัดสินบทค่าวฮ่ำรอบแรกและประกาศผลการประกวดรอบแรกในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง และทาง web site : www.banglang.gor, www.facebook.com/banglang.sao และแจ้งผลทางโทรศัพท์ไปยังผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกได้รับทราบ จำนวน 6 ผลงาน
สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยผู้ที่มีผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือก 6 ผลงาน จะต้องอ่านบทค่าวฮ่ำด้วยตนเองให้คณะกรรมการตัดสินรับฟัง หากไม่สามารถเข้าร่วมประกวดตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวได้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้รางวัลการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัลได้รับโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้รับปากกาทรงคุณค่า และทุกรางวัลที่ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรด้วย

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738