ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 กันยายน 2556 / 14:24:04  
กระทรวงพลังงานขยายระยะเวลาโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซหุ้งต้มครัวเรือน กระทรวงพลังงานขยายระยะเวลาโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซหุ้งต้มครัวเรือน
กระทรวงพลังงานขยายระยะเวลาโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ออกไปอีกไม่มีกำหนด เพื่อให้ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้

นายทรงพล หาญศิริมีชัย พลังงานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มในราคาเดิม จากนโยบายปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มให้มีราคาเท่ากับก๊าซที่ใช้เติมรถยนต์ โดยปรับขึ้นเดือนละ ๐.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ปรากฏว่าขณะนี้ยังมีประชาชนผู้มีสิทธิ์จำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และต้องการมาลงทะเบียนเติ่มเติม จึงได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากเดิม วันที่ ๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ออกไปอีกโดยไม่มีกำหนด และได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ ประกอบด้วย ร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
สำหรับโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มดังกล่าว กำหนดให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้งานจริงแต่ไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัมต่อ ๓ เดือน และกลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใช้งานจริงแต่ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัมต่อเดือน โดยใช้ถังขนาดใดก็ได้แต่ไม่เกินขนาดถัง ๑๕ กิโลกรัม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน โทร. ๐ ๕๓๕๕ ๓๔๒๕ และ ๐ ๕๓๕๕ ๓๓๕๘

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738