ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2556 / 13:47:53  
จังหวัดเชียงใหม่แจ้งข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี 2556 จะเริ่มกลางเดือนตุลาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม่แจ้งข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี 2556  จะเริ่มกลางเดือนตุลาคมนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดว่าฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2556 จะเริ่มจากกลางเดือนตุลาคม 2556 โดยทั่วไป ลมหนาวจากประเทศจีนจะมีกำลังแรง และเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ซึ่งปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่แจ้งข่าวให้นายอำเภอทุกอำเภอและประชาสัมพันธ์จังหวัดทราบเพื่อเตรียมการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาวปีนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการจังหวัด ส่งข่าวถึงนายอำเภอทุกอำเภอ และประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข่าวว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดว่าฤดูหนาวของภาคเหนือปี พ.ศ. 2556 จะเริ่มจากกลางเดือนตุลาคม 2556 โดยทั่วไป ลมหนาวจากประเทศจีนจะมีกำลังแรง และเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้มีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรก ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และต้นเดือน มกราคม 2557 จะมีหมอกบางทั่วไป และมีหมอกหนาได้บางพื้นที่กับมีอากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน ปลายเดือนธันวาคม 2556 ถึงต้นเดือนมกราคม 2557 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปีตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 14 - 16 องศาเซลเซียส และ 17 – 19 องศาเซลเซียส ทางตอนล่างของภาค และอุณหภูมิต่ำสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5 – 10 องศาเซลเซียส ซึ่งในปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว อุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณฝนใกล้เคียงค่าเฉลี่ย ฤดูหนาวปี 2556 จะสิ้นสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และเมื่อลมหนาว เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2556 ที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอให้ดำเนินการดังนี้ แจ้งประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดให้ทราบ เกี่ยวกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวปีนี้ คือพายุฝนฟ้าคะนองในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 เป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร น้ำค้างแข็งบนเทือกเขา ยอกดอยและหมอกหนา ในเดือนธันวาคม 2556 และเดือนมกราคม 2557 น้ำค้างแข็งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาเป็นอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเช้า ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวในปีนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ให้ครอบคลุมพื้นที่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่อย่างทันที

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738