ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 ตุลาคม 2556 / 09:41:22  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำหวัดลำพูนประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน
นายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน เปิดว่า จากการที่ได้มีการจัดให้มีการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน ที่ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน

โดยได้รายชื้อคณะกรรมการสรรหาจำนวน 9 รายจาก 9 กลุ่มองค์กร ได้แก่ นายผิน มายาง มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทองค์กรเอกชน เป็นประธานกรรมการสรรหา แลกรรมการสรรหาอีก 8 รายได้แก่ นายอภิชัย ใจสุยะ มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทสมาคมหรือชมรมครูอาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา, นายสิริชัย ถือสมบัติ มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทสภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย, นายวรวุฒิ มโนวรรณา มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทสมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงานหรือสหภาพแรงงาน,นายพิชิต สิริวโรทัย มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทสภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด,นายจำรัส ดวงเกิด มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทกลุ่มอาสาสมัคร,นายทรงศรี ชูวัฒนกุล มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทองค์กรเกษตรกร นายพัสกร นันทวิชัย มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทสมาคมหรือชมรมสื่อมวลชนและนายดนัย ชนกล้าหาญ มาจากผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรประเภทหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

ข่าวโดย : เชาวรินทร์ สอนปาละ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738