ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 พฤศจิกายน 2556 / 02:51:08  
ครูผู้ดูแลเด็กจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อเตรียมแนวทางพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครูผู้ดูแลเด็กจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อเตรียมแนวทางพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ชมรมผู้นำเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กจังหวัดลำปาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ร่วมกัน ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายมงคล สุกใส ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีนักวิชาการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,569 คน จากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนภูมิภาคตามเขตพื้นที่ต่างๆ ได้มีโอกาสมาพบปะร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพร่วมกัน อันจะทำให้บุคลากรฯ ได้เกิดมีแนวคิดใหม่ๆ เกิดการพัฒนาทักษะ มีองค์ความรู้เพิ่มเติมที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาการสอนเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเกิดเป็นความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
โดยการประชุม ได้มีการเปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การทำงาน ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้มีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาปฐมวัย และการบริหารจัดการ เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวีระชาติ ทศรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, นางอรทัย เลาอลงกรณ์ รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เชี่ยวชาญสาขาปฐมวัย, นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว และ ดร.สมาน ชูแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตครูขององค์การยูนิเซฟ ทั้งนี้เวทีเสวนาฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อต้องการให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะพัฒนาปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการบริหารจัดการ, ด้านบุคลากร, ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, ด้านวิชาการตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อไป.
ดูคลิป http://youtu.be/h2IkaOcznK8

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738