ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤศจิกายน 2556 / 20:55:29  
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด "งามสพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน" ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงให้การจัดงานในปีนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่มาร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนรถบุปผชาติกว่า 20 คัน และความงามของไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ที่นำมาแสดงและจัดประกวดภายในงาน

วันนี้ (11 พ.ย.56) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “งามสพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทำให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่สู่นานาประเทศต่อไป กำหนดจัดกิจกรรมหลักภายในงานรวม 9 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวนและการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ การจัดกาดหมั้ว การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การตกแต่งเส้นทาง/ถนนดอกไม้ การจัดมหกรรมอาหารและการประกวดหน้าบ้านน่ามอง ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดภายในงานได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในปีที่ผ่านมาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดงานให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน อาทิ การขาดความต่อเนื่องของขบวนรถบุปผชาติ การจัดระเบียบผู้ชมที่อยู่ตลอดเส้นทางการแห่ขบวน การจัดห้องน้ำให้เพียงพอและมีความสะอาด การจัดระเบียบจราจร รวมทั้ง การแสดงราคาอาหารที่จำหน่ายภายในงาน เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายอาหารราคาแพงในช่วงของการจัดงานในปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ข่าวโดย : ราตรี จักร์แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738